ขนาดตัวอักษร |    
ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ สป.ทส.
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพบ.)

Data source cannot be displayed.
ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ สป.ทส.
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 8ca21c30-d606-4aa5-a857-09b0e124c88d
คำสำคัญ hrd mnre training ข้อมููลเพื่อความยั่งยืน คุณสมบัติผู้เรียน ผู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากร สไลด์ประกอบการสอน หลักสูตรฝึกอบรม อบรม อาชีพจากการจบหลักสูตร เอกสารประกอบ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 29 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 22 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาบุคลากร
อีเมลผู้ติดต่อ traininghr.hrdi@gmail.com
วัตถุประสงค์ แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา จากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง และการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาบุคลากร
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-06-09
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
  xlsx
  ข้อมูลหลักสูตร/กิจกรรมในการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนในภาคบรรยายและชมฐานเรียนรู้ ภาคปฏิบัติ ศึกษาดูงาน
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
  csv
  อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เผยแพร่ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
  csv