ชุดข้อมูลหมายบังคับคดี - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ชุดข้อมูลหมายบังคับคดี
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมบังคับคดี
facebook   twiter

หมายบังคับคดี หมายถึง หมายที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล.

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลหมายบังคับคดี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล badaeacb-dd49-4a66-b35c-f3e4913e04d2
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
คำสำคัญ ดิจิทัล บังคับคดี หมายบังคับคดี เศรษฐกิจ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 28 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 8 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กรมบังคับคดี
อีเมลผู้ติดต่อ saraban@led.mail.go.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 , ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2564 - 2565 , นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 - 2580
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สำนักงานบังคับคดี
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • Text
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-01-28
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-01-28
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ฝึกอาชีพที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์หรือต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของผู้ฝึกอาชีพที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม โดยจำแนกเป็นรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลของจำนวนผู้ฝึกอาชีพตามโครงการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม โดยจำแนกเป็นรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มิถุนายน 2566  
csv rdf