ปริมาณการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ปริมาณการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment)
คะแนนความนิยม
องค์กร : ธนาคารแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลปริมาณรายการธุรกรรมการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ (e-Payment) ทีผู้ให้บริการที่เป็ นสถาบันการเงิน (Bank) และมิใช่สถาบันการเงิน (Nonbank) ต้องรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลผู้ให้บริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 (พรฎ.ฯ) ตารางข้อมูลแสดงช่องทางการใช้บริการ e-Payment โดยแสดงปริมาณรายการมีหน่วยเป็ นพนั รายการ แยกเป็ น Bank และ Nonbank ช่องทางที่แสดงในตารางประกอบด้วย เคาน์เตอร์ หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินทีเคาน์เตอร์ของผู้ให้บริการ หรือ การ โอนเงินรายย่อยข้ามธนาคารผ่านระบบ On-line Retail Funds Transfer เครื่องเอทีเอ็ม (ATM) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินผ่านเครืองฝาก-ถอนเงินสด อตั โนมตั ิ เครืองรบั บตั ร (EDC/EFTPOS) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินผ่านเครืองรูด บัตรอตั โนมตั ิทีใช้รบั ชำระค่าสินค้าและบริการ ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบตั รอื่นใด  อินเตอร์เน็ต (Internet) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินผ่านเครือข่ายสื่อสารทาง อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลือนที่(Mobile) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินโดยใช้โทรศัพท์ เคลือนที่ Leased line การโอนเงินหรือชำระเงินผ่านเครือข่ายสื่อสารเฉพาะที่เชื่อมต่อ ระหว่างจุดทีมความเร็วสงู เพื่อรบั ส่งข้อมูล  โทรศัพท์ (Telephone) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินโดยใช้โทรศัพท์พื้นฐาน  อืน ๆ เช่น การทำธุรกรรมทีเครื่องฝากเงินอตั โนมตั ิ (CDM) การชำระค่าสินค้าและ บริการผ่านบตั รเครดิตตามข้อตกลง การผ่อนชำระค่าสินเชื่อส่วนบุคคล

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 45ac8cd5-79d5-40e5-9acd-fbd9da71e352
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
คำสำคัญ (e-Payment) หรือผ่านทางเครือข่าย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 9 มิถุนายน 2558
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN (026126135)
อีเมลผู้ติดต่อ in@ega.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มูลค่าธุรกรรมการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที่ผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน(Bank) และมิใช่สถาบัน การเงิน(Non-bank)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xls pdf