มูลค่าการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
มูลค่าการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment)
คะแนนความนิยม
องค์กร : ธนาคารแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

มูลค่าธุรกรรมการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที่ผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน(Bank) และมิใช่สถาบัน การเงิน(Non-bank) ต้องรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตาม พ.ร.ฎ. ว่า ด้วยการควบคุมดูแลผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 (พรฎ.ฯ) ตารางข้อมูลแสดงช่องทางการใช้บริการ e-Payment โดยแสดงมูลค่า มีหน่วยเป็นพันล้านบาท แยกเป็น Bank และ Non-bank ช่องทางที่แสดงในตารางประกอบด้วย เคาน์เตอร์ หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของผู้ ให้บริการ หรือ การโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคารผ่านระบบ On-line Retail Funds Transfer เครื่องเอทีเอ็ม (ATM) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินผ่านเครื่อง ฝาก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ เครื่องรับบัตร (EDC/EFTPOS) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงิน ผ่านเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติที่ใช้รับชำระค่าสินค้าและบริการ ด้วยบัตร เครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด อินเตอร์เน็ต (Internet) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินผ่าน เครือข่ายสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินโดยใช้ โทรศัพท ์ เคลื่อนที่ Leased line การโอนเงินหรือชำระเงินผ่านเครือข่ายสื่อสารเฉพาะที่ เชื่อมต่อระหว่างจุดที่มีความเร็วสูง เพื่อรับส่งข้อมูล โทรศัพท์ (Telephone) หมายถึง การโอนเงินหรือชำระเงินโดยใช้ โทรศัพท์พื้นฐาน อื่นๆ เช่น การทำธุรกรรมที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) การชำระ ค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตตามข้อตกลง การผ่อนชำระค่า สินเชื่อส่วนบุคคล

Data source cannot be displayed.
มูลค่าการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b64bd278-1324-4b2c-a6bd-120ae8e3f02a
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
คำสำคัญ (e-Payment) หรือผ่านทางเครือข่าย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 9 มิถุนายน 2558
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN (026126138)
อีเมลผู้ติดต่อ in@ega.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลปริมาณรายการธุรกรรมการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ (e-Payment) ทีผู้ให้บริการที่เป็ นสถาบันการเงิน (Bank) และมิใช่สถาบันการเงิน (Nonbank)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xls pdf