ขนาดตัวอักษร |    
เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน
คะแนนความนิยม
องค์กร : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตารางนี้แสดงรายการเงินให้กู้ยืม (Loans) ที่ให้แก่ภาคครัวเรือน (บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ) ของสถาบันการเงิน (ทั้งที่รับฝากเงินและไม่รับฝากเงิน๗ ในรูปของเงินเบิกเกินบัญชี เงินให้กู้ยืมทั่วไป เงินให้กู้ยืมในรูปตั๋วเงินที่เปลี่ยนมือไม่ได้ (non-negoiable) และเงินลงทุนในลูกหนี้ โดยเป็นเงินให้กู้ทั้งที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ

Data source cannot be displayed.
เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 757c389b-c1a2-4eae-8852-451b10fce879
วันที่สร้าง 17 สิงหาคม 2560
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายนวัตกรรม สรอ. (026126126)
อีเมลผู้ติดต่อ in@ega.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License