ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ยกเลิกการปรับปรุงข้อมูล) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ยกเลิกการปรับปรุงข้อมูล)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
facebook   twiter

สดช. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาวางกลไกการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีเป้าหมายเพื่อ มีข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) สนับสนุนการวางยุทธศาสตร์ และการติดตามการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสร้างมีกลไกการติดตาม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของหน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน

ชุดข้อมูลนี้ ยกเลิกการปรับปรุง ท่านสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลที่ปรับปรุงได้ที่ https://data.go.th/dataset/ds_01_001 หรือ https://datacatalog.onde.go.th/dataset/ds_01_001

Data source cannot be displayed.
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ยกเลิกการปรับปรุงข้อมูล)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 47034dfa-cc81-4c9b-af14-34bf83b278bf
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
คำสำคัญ IMD ดิจิทัล ตัวชี้วัด
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 13 กันยายน 2562
วันที่ปรับปรุง metadata 21 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นายถนอมสิน ชาครีย์เวส
อีเมลผู้ติดต่อ thanomsin.c@onde.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล สามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลที่ปรับปรุงได้ที่ https://data.go.th/dataset/ds_01_001
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรม ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชา - Natural sciences,mathematics and statistics - Information and Communication...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx csv api
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาปัจจุบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรม ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชา - Natural sciences,mathematics and statistics - Information and Communication...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx csv api
ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx