ข้อมูลธุรกรรมการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลธุรกรรมการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
คะแนนความนิยม
องค์กร : ธนาคารแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลธุรกรรมการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ทีผู้ให้บริการทีเป็ นสถาบันการเงิน (Bank) และมิใช่สถาบันการเงิน(Non-bank) ต้องรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และ ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ งกิจการที ้ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบบั ที่58 (การประกอบธุรกิจบตั รเงินอิเล็กทรอนิกส)์ ข้อมูลทีแแ สดงในตารางประกอบด้วย ? จำนวนบตั ร/บัญชี หมายถึง จำนวนบัตรเงินอิเล็กทรอนกิ ส์หรือบัญชี เงิน อิเล็กทรอนิกส์ ทีออกให้แก่ผู้บริโภค เป็ นจำนวนบตั รหรือบัญชีทีมใช้อยู่ในระบบ ณ สน งวด มูลค่าการเติมเงิน หมายถึง มูลค่าเงินทีลล ูกค้าเติมลงใน e-Money เป็นมูลค่าการเติม เงินรวมในแต่ละเดือน มูลค่าการใช้จ่าย หมายถึง มูลค่าเงินทีลลูกค้าใช้จ่ายจาก e-Money เป็ นมูลค่าการใช้จ่าย รวมในแต่ละเดือน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลธุรกรรมการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 538b52dc-2cb5-435e-b4a7-3049c4baf726
คำสำคัญ (e-Mo เงินอิเล็กทรอนิกส์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 9 มิถุนายน 2558
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายนวัตกรรม สรอ. (026126131)
อีเมลผู้ติดต่อ in@ega.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง