ปริมาณการชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินและช่องทางต่าง ๆ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ปริมาณการชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินและช่องทางต่าง ๆ
คะแนนความนิยม
องค์กร : ธนาคารแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลปริมาณรายการธุรกรรมการชำระเงินผ่านระบบหรือช่องทางต่างๆ ทีให้บริการโดยธนาคารพาณิชยจ์ ดทะเบียนในประเทศ สาขา ธนาคารต่างประเทศ บริษัททีประกอบธุรกิจบตั รเครดิตทีมใช่สถาบนั การเงิน และบริษัททีประกอบธุรกิจบตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ ให้บริการ โดยจำแนกตามประเภทธุรกรรมผ่านระบบและช่องทางต่าง ๆ ดงั้น การชำระเงินทีเ ป็นตราสาร  In-house Cheque หมายถึง เช็คทีมการหกั บญั ชีเช็คผ่านระบบภายในของธนาคาร Interbank Cheque หมายถึง เช็คทีมการหกั บญั ชีเช็คผ่านระบบหกั บญั ชีเช็คระหว่างธนาคาร การชำระเงินทีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) BAHTNET 3rd Party หมายถึง รายการโอนเงินเพือลูกค้า ทงัทีเ ป็นลูกค้าสถาบนั และบุคคล ทีมีถิ่นฐานในประเทศ (Resident) และ นอกประเทศ (Non-resident) รวมถึงรายการโอนเงินระหว่างสถาบนั ทีท ำเพือลูกค้าทีมถิ่น ฐานในประเทศ และนอกประเทศ  Direct Credit หมายถึง รายการทีมข้อตกลงล่วงหน้าในการโอนเงินของบญั ชีของผู้จ่ายเงินไปเข้าบญั ชีของผู้รบั เงิน เช่น การจ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง เป็นต้น Direct Debit หมายถึง รายการทีมีข้อตกลงล่วงหน้าให้หกั บญั ชีของผู้จ่ายเงินตามคำส??งั ของผู้รบั เงิน สำหรบั ค่าใช้จ่ายประจำต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้ า ประปา โทรศพั ท์ เป็นต้น  ITMX Bulk Payment หมายถึง ระบบทีให้บริการชำระเงินรายย่อยระหว่างลูกค้าทีม ีบญั ชีเงินฝากอยู่ต่างธนาคารผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ทีให้บริการโดยบริษัท เนชน ั แนล ไอทีเอ็มเอ๊กช์  การโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคาร (Online Retail Funds Transfer: ORFT) หมายถึง การโอนเงินรายย่อยทีละรายการไปยงั ธนาคาร อืนแบบออนไลน์ ผ่านตู้ ATM, Internet, Mobile หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร  การโอนเงินภายในธนาคาร (In-house Funds Transfer) หมายถึง การโอนเงินรายย่อยทีละรายการภายในธนาคารเดียวกนั ผ่านตู้ ATM, Internet, Mobile หรือโทรศพั ท์พในฐาน Debit card หมายถึง บตั รทีใช้เบิกเงินสดจากเครือ ง ATM หรือซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าทีต ิดตั้งเครือง EFTPOS (Electronic Funds Transfer at point of sale) โดยการหกั ยอดเงินดงั กล่าวจากบญั ชีเงินฝากของผู้ถือบตั รและโอนไปยงั บญั ชีเงินฝากของร้านค้า ผู้รบั บตั รทนั ที  Credit card หมายถึง บตั รทีผ ู้ถือบตั รได้รบั วงเงินสินเชือ จำนวนหนึ่งจากธนาคารผู้ออกบตั ร เพือใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ หรือถอน เงินสด โดยธนาคารจะหกั เงินหรือให้ชำระเงินสินเชือ ดงั กล่าว ณ สนคาบเวลาทีก ำหนดไว้ ยอดเงินค้างชำระจะถูกคิดดอกเบย บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) หมายถึง เงินสดทีอ ยู่ในรูปของสือการชำระเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บตั รพลาสติกหรือสือ อิเล็กทรอนิกส์อืนๆ เพือใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการแทนการจ่ายชำระด้วยเงินสด ทงั น บตั รเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ อาจเรียกเป็นอย่างอืนเช่น Multipurpose Stored Value Card หรือ e-Purse หรือ e-Wallet หรือ Smart Card เป็นต้น

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินและช่องทางต่าง ๆ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 95dca5ce-748a-4126-b854-6e8a1ff1ae3a
คำสำคัญ ปริมาณการชำระเงินผ่า
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 9 มิถุนายน 2558
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN (026126146)
อีเมลผู้ติดต่อ in@ega.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง