ข้อหารือการศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการนำร่องการจัดการขยะชุมชน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อหารือการศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการนำร่องการจัดการขยะชุมชน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
facebook   twiter

ข้อหารือการศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการนำร่องการจัดการขยะชุมชน ของเทศบาลตำบลทับกวาง ว่าการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ขออณุญาตใช้พื้นที่ของเทศบาลตำบลทับกวาง เพื่อดำเนินการโครงการจัดการขยะชุมชนมีกำหนดเวลา 12 เดือน เข้าข่ายต้องขออนุญาตตั้งโรงงานหรือไม่

Data source cannot be displayed.
ข้อหารือการศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการนำร่องการจัดการขยะชุมชน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 9dafce5b-90ab-4e7d-8879-fc2c844ccae4
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
คำสำคัญ กฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. พรบ.โรงงาน เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทศบาลตำบลทับกวาง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 7 มิถุนายน 2559
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
อีเมลผู้ติดต่อ eakachai_k@industry.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มิถุนายน 2566  
pdf
-
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2566  
api
กฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรอง ของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2565  
csv