ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลผู้ได้รับรางวัลคนดีศรี สป.
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ผลการคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผู้ได้รับรางวัลคนดีศรี สป.
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e3469c37-6346-4b5e-8a46-c4ceadfc4f06
คำสำคัญ คนดีศรีสป คุณธรรม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 29 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 11 พฤษภาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่วนส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
อีเมลผู้ติดต่อ agkrapon.v@mnre.go.th
วัตถุประสงค์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ผลจากการดำเนินโครงการคัดเลือก "คนดีศรี สป." ประจำทุกปี
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://anticor.mnre.go.th/th/news/detail/83943/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2020-12-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-12-01
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง