ขนาดตัวอักษร |    
แผนกลยุทธ์ สวพส.
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

รายละเอียดแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ สวพส. ระยะ 8 ปี พ.ศ. 2563-2570 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Data source cannot be displayed.
แผนกลยุทธ์ สวพส.
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a0581c8c-20b6-4ee6-94ed-e62cc8c17207
คำสำคัญ กลยุทธ์ งบประมาณ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 21 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Unstructured Data
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
อีเมลผู้ติดต่อ info@hrdi.or.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 5
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ทสูงระยะ 8 ปี พ.ศ. 2563-2570
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
ไม่มี
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.hrdi.or.th/public/files/Planning/ResDevelopPlanning2563-2570.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2019-10-25
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2019-10-25
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้เห็นถึงการวางแผนการพัฒนาจังหวัดยโสธรในอดีต ซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับแผนฉบับต่อ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xls
ชุดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx doc
งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv pdf xlsx