ขนาดตัวอักษร |    
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

แผนยุทธศาสตร์

Data source cannot be displayed.
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล decc0034-01fa-46fb-94ed-514ada350ede
คำสำคัญ แผนยุทธศาสตร์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 11 พฤษภาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารแผนยุทธศาสตร์
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน
อีเมลผู้ติดต่อ somjintana@ha.or.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 5
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (สรพ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2019-08-27
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2019-08-27
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
docx pdf
วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการประสานด้านการเมืองของกระทรวงการคลัง พันธกิจ 1. ประสานงานด้านการเมือง รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพ 2....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx json
วิสัยทัศน์ ผลักดันระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังให้เป็นองค์การที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พันธกิจ 1. ศึกษา เสนอแนะ ให้คำปรึกษา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv xlsx json