ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

Voice of Customer for Open Government Data : Data Visualization

ST คือความคิดเห็นจากระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ / FB คือความคิดเห็นจากสื่อสัมคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook

See more

We want your feed back