DGA Open Government License ( OGL )


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สพร.

(DGA Open Government License)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้สนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทย                  โดยการสร้างความโปร่งใสและสร้างการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น จึงดำเนินโครงการ
นำร่องในการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐแบบเปิด (Open Government Data) และเปิดกว้าง
ให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name ชื่อ “Data.go.th”
เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้ง่าย ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้โดยสะดวก และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนานวัตกรรมในด้านต่าง ๆ
ของประเทศ

ผู้ประสงค์ใช้ข้อมูลสามารถเข้าใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ ภายใต้การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สพร. (DGA Open Government License) ดังต่อไปนี้

คำนิยามศัพท์

การอนุญาต หมายถึง การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สพร. (DGA Open
Government License) ซึ่งวางข้อกำหนดและเงื่อนไขขั้นต่ำบางประการที่ผู้ใช้ข้อมูลจะต้องยอมรับก่อนการ
เข้าใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name ชื่อ “Data.go.th”

ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่มีลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดของผู้อนุญาต ซึ่งได้แก่ ผลงาน เนื้อหา source code และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งทางวรรณกรรมและทางศิลปะกรรม ฯลฯ และเป็นข้อมูลสารสนเทศหรือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้อนุญาตได้อนุญาตให้ผู้ให้บริการข้อมูลนำขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name ชื่อ “Data.go.th” และอนุญาตให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใช้ข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาต เว้นแต่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มีกฎหมายกำหนดมิให้มีการเปิดเผย

ผู้ให้บริการข้อมูล หมายถึง บุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานใดที่ สพร. มอบหมายให้ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูล

ผู้อนุญาต หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ทรงสิทธิ หรือผู้มีสิทธิ
ในข้อมูล และอนุญาตให้ผู้ให้บริการข้อมูลนำข้อมูลดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name
ชื่อ “Data.go.th” และอนุญาตให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใช้ข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาต

ผู้ใช้ข้อมูล หมายถึง บุคคล รวมถึงคณะบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน และองค์กรใดก็ตาม               ที่เข้าใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name ชื่อ “Data.go.th” และใช้ข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาต

การใช้ข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ                อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้ข้อมูล และภายใต้การยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาต

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาต

ผู้อนุญาตอนุญาตให้ผู้ให้บริการข้อมูลนำข้อมูลของผู้อนุญาตขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name ชื่อ “Data.go.th” และอนุญาตให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใช้สิทธิ (Non Exclusive License) ในข้อมูลดังกล่าวได้ ภายใต้การยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาต โดยไม่จำกัดพื้นที่และไม่จำกัดเวลาในการใช้ข้อมูล และไม่ต้องขออนุญาตใช้สิทธิ หรือเสียค่าตอบแทนการใช้สิทธิแต่อย่างใด

โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาตดังต่อไปนี้ จะไม่เป็นอุปสรรคหรือข้อจำกัดต่อเสรีภาพ
ในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูลทั้งสิ้น

สิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้ข้อมูล

 1. คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย และส่งข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย 
 2. ปรับใช้ข้อมูลโดยวิธีการหรือรูปแบบใด ๆ ที่ไม่เป็นการปรับแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย  
 3. ใช้ประโยชน์ในข้อมูล ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ หรือการนำข้อมูลมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันของผู้ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในเชิงสาธารณะหรือในเชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย 

           ในการนำข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ อันชอบด้วยกฎหมาย             ของผู้ใช้ข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลต้องอ้างอิงถึงผู้อนุญาต โดยใส่ข้อความเฉพาะของผู้ให้บริการข้อมูลที่ระบุถึงผู้อนุญาต พร้อมทั้งสร้างช่องทางเชื่อมโยงถึงการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สพร. (DGA Open
Government License) นี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อมูลนั้นไม่ได้ระบุถึงผู้อนุญาต หรือเป็นข้อมูลที่เกิดจาก
การรวบรวมข้อมูลมาจากผู้อนุญาตที่หลากหลาย ให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้รูปแบบการอ้างอิงโดยใช้ข้อความดังนี้

สิทธิการใช้ข้อมูล ภายใต้การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สพร. (DGA Open Government License) จาก “Data.go.th”

โดยข้อกำหนดการอ้างอิงถึงผู้อนุญาตดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญของการอนุญาตนี้ หากผู้ใช้ข้อมูลไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลตามการอนุญาตนี้                    สิ้นสุดลงทันทีโดยอัตโนมัติ

 

 

 

ข้อยกเว้น

การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลตามเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ครอบคลุมถึง

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาข้อมูล 
 2. ข้อมูลที่ไม่ได้เผยแพร่โดยผู้ให้บริการข้อมูล หรือด้วยความยินยอมของผู้ให้บริการข้อมูล หรือข้อมูลที่ไม่เผยแพร่ให้เข้าถึงภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือภายใต้กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น
 3. โลโก้หรือตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐหรือของผู้ให้บริการข้อมูล และตราแผ่นดิน ยกเว้น กรณีที่โลโก้และตราดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารหรือชุดข้อมูล  
 4. เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางทหาร 
 5. สิทธิของบุคคลอื่น องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งผู้ให้บริการข้อมูลไม่มีอำนาจที่จะอนุญาต 
 6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า ฯลฯ 
 7. เอกสารแสดงตัวตน ได้แก่ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ

ไม่รับรอง

การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลตามเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ถือเป็นการให้ใช้สิทธิในข้อมูลลักษณะที่แสดงถึงสถานะอย่างเป็นทางการใด ๆ ระหว่างผู้ให้บริการข้อมูลและผู้รับข้อมูล และไม่ถือว่าผู้ให้บริการข้อมูลรับรองผู้ใช้ข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูลแต่อย่างใด

ไม่รับประกัน

ข้อมูลที่ผู้ให้บริการข้อมูลอนุญาตให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้เป็นข้อมูลดิบ ที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติอยู่ในสภาพเดิม โดยผู้ให้บริการข้อมูลไม่ได้ให้การรับรองในข้อมูล และไม่ถือว่าผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลมีความผูกพันเป็นตัวแทนหรือหุ้นส่วน ระหว่างกัน ตลอดจนผู้ให้บริการข้อมูลไม่รับประกันและไม่ต้องรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าภายใต้ข้อบังคับหรือกฎหมายใด

ผู้ให้บริการข้อมูลไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดและความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ตลอดจนไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูล

สพร. และผู้ให้บริการข้อมูล ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับชั่วคราวหรือยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูล
บนเว็บไซต์นี้ หรือการยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name ชื่อ “Data.go.th” หรือยกเลิกการให้ข้อมูลต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใด ๆ แก่ สพร. และผู้ให้บริการข้อมูล

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิด (DGA Open Government License) ของ สพร. นี้ อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีของศาลไทย                 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

การตรวจสอบที่มาของข้อมูล

การตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สพร. (DGA Open Government License) หรือไม่ สามารถพิจารณาหรือดำเนินการได้ ดังนี้

 1. ข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สพร.            (DGA Open Government License) เป็นข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name ชื่อ       “Data.go.th” เท่านั้น
 2. ติดต่อผู้ให้บริการข้อมูล : ศูนย์บริการลูกค้าของ สพร. (DGA Contact Center)

                                  โทรศัพท์ : 0 2612 6060   e-mail : contact@dga.or.th