ชุดข้อมูล High Value Dataset

โดย pimluck.klangwichit เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560


"High Value Datasets" หรือ ที่เรียกว่า ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในมุมผู้ให้ข้อมูลและมุมของผู้นำข้อมูลไปใช้ ประกอบด้วยชุดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ รายชื่อชุดข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูล URL ในการเข้าถึงข้อมูล
1 ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=8d13d593-aea4-40b9-ad78-884da8a49e35
2 ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปี พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=c843926d-405d-4dda-b13f-73b92dfc4a8b
3 ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=e65a25f0-4851-429b-806c-d778da7cddcc
4 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ กรมบัญชีกลาง https://data.go.th/Datasets.aspx?kw=รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
5 ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ.2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=f628f08d-b45e-4f56-906d-ca52131c31ed
6 บัญชียาหลักแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=64a59021-3316-4e88-a56d-b8669dc99071
7 บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=ef16a7ea-44b9-4bbc-92b2-ff2cb35a924d
8 ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข https://data.go.th/Datasets.aspx?kw=ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ
9 ข้อมูลสถิติคดีสืบเสาะและพินิจของสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ  ปีงบประมาณ 2546 - 2559(ระหว่าง ต.ค.58 - ก.พ.59) กรมคุมประพฤติ https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=e9cf426b-4a24-488e-bb5a-67b410b2b97a
10 ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกชนิดยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559 กรมคุมประพฤติ https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=54856cb2-e10d-4eb5-865c-af8032b84a5d
11 อัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2549 - 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=66ef03a6-91bf-4944-b7a2-c86aff6c1dba
12 รายงานที่ตั้งงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ https://data.go.th/Datasets.aspx?kw=รายงานที่ตั้งงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด
13 ข้อมูลทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=1f9c8151-2a1b-4fb3-ad29-c66d5b5f3cb1
14 ข้อมูลโรคระบาดสัตว์ในประเทศไทย กรมปศุสัตว์  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=b52f3c1a-01a0-4ea7-9df1-0a23da60d944
15 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กรมปศุสัตว์  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=2a1f6f83-4721-4f3d-894e-f886a6d6f157
16 รายงานทะเบียนวัด (แยกรายจังหวัด) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  https://data.go.th/Datasets.aspx?kw=รายงานทะเบียนวัด 
17 รายชื่อที่ทำการ/หน่วยงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ส่วนกลาง) https://data.go.th/Datasets.aspx?kw=รายชื่อที่ทำการ/หน่วยงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
18 ตำแหน่งงานว่าง จำแนกตามอุตสาหกรรม และวุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559  กรมการจัดหางาน  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=5179ef3e-b689-49a0-aed6-d268e857f012
19 การจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559 กรมการจัดหางาน  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=7c088780-1b30-4a19-afb9-2b3e0f34d4d2
20 ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=ade638e4-10b7-4b31-a2ab-42dd55e5fbfe
21 ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=b6ece5b2-f9f5-44c3-ba8c-fac257750dcd
22 ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้ง ปภ.จ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=61e23d56-23e1-4e23-ac8c-e25dbb7553b7