สังคมและสวัสดิการ

รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน (รายจังหวัด) จากข้อมูล จปฐ ปี 2558

รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน (รายจังหวัด) จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 ซึ่งรวบรวมรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน ทั้งรายได้จากอาชีพหลัก รายได้จากอาชีพรอง อาชีพเสริม รายได้อื่น ๆ และรายได้ที่เกิดจากการทำ การปลูก การเลี้ยงและการหาไว้กินเอง (แล้วคิดคำนวณเป็นจำนวนเงิน) 


#ข้อมูล จปฐ.
 
#รายได้เฉลี่ย
 
#รายได้ครัวเรือน
 
#ข้อมูล จปฐ ปี 2558


คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล
d99ee57d-d999-4c40-92cc-b483afcd72d6
วันเพิ่มข้อมูล:
18 กันยายน 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์:
Thailand
หมวดหมู่:
สังคมและสวัสดิการ
ชื่อผู้ติดต่อ:
นายจักรพงศ์ การีชุม
อีเมลผู้ติดต่อ:
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล:
Public
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล:
-
ความถี่ในการปรับปรุง:
Not updated(historical only)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:
25 ธันวาคม 2560