ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล

ข้อมูลพิกัด  LAT/LONG ที่บ่งชี้ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด
(ในรูปแบบ Microsoft Excel) ซึ่งได้จัดทำจากข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง


#ข้อมูลพิกัด
 
#LAT/LONG
 
#ข้อมูลตำบล


คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล
c6d42e1b-3219-47e1-b6b7-dfe914f27910
วันเพิ่มข้อมูล:
21 กุมภาพันธ์ 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์:
Thailand
หมวดหมู่:
แผนที่
ชื่อผู้ติดต่อ:
เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN
อีเมลผู้ติดต่อ:
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล:
Public
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล:
-
ความถี่ในการปรับปรุง:
Not updated(historical only)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:
22 สิงหาคม 2561