สังคมและสวัสดิการ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2541 - 2558

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน พ.ศ. 2541 - 2558


#รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน


คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล
7049410f-5bb8-4c75-9e94-112ca18b63e2
วันเพิ่มข้อมูล:
18 กุมภาพันธ์ 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์:
Thailand
หมวดหมู่:
สังคมและสวัสดิการ
ชื่อผู้ติดต่อ:
เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN
อีเมลผู้ติดต่อ:
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล:
Public
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล:
-
ความถี่ในการปรับปรุง:
Not updated(historical only)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:
14 มกราคม 2561