คมนาคม และโลจิสติกส์

จำนวนรถจดทะเบียน (สะสม) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ ...........  หมายถึง  จำนวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ที่มีอยู่ทั้งสิ้น ณ วันที่ ...........  โดยไม่รวมรถระงับและรถแจ้งเลิกใช้


#จำนวนรถจดทะเบียนสะสม
 
#จำนวนรถยนต์
 
#จำนวนรถขนส่ง


คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล
21372366-e78b-4d4a-b040-8a702ecedd5f
วันเพิ่มข้อมูล:
11 มีนาคม 2559
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์:
Thailand
หมวดหมู่:
คมนาคม และโลจิสติกส์
ชื่อผู้ติดต่อ:
นางสาวเย็นฤดี ศรีพรม
อีเมลผู้ติดต่อ:
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล:
Public
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล:
-
ความถี่ในการปรับปรุง:
Monthly
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:
25 ธันวาคม 2560