วันเสาร์ที่ 8 9:00 น. – วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 18:00
สถานที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

เชิญนักพัฒนา Web/Mobile Application ร่วมสร้าง Application จากข้อมูล Open Data เพื่อการเตรียมรับมือภัยพิบัติที่ดีกว่าเดิม

หัวข้อ และแนวทางการพัฒนา Web/Mobile Application
การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- การใช้ข้อมูล หรือตัวอย่างข้อมูลที่ online จากแหล่งต่าง ๆ อาทิ data.go.th กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมชลประทาน สำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี กรมควบคุมมลพิษ GISTDA สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นต้น

- พัฒนาเป็น Web/Mobile Application หรือ อุปกรณ์ เพื่อประชาชนทั่วไป หรือ ใช้กับหน่วยงาน องค์กร

- สามารถเชื่อมโยงกับประเด็นการใช้งานอื่น ๆ ได้ เช่น การเกษตร การพัฒนาเมือง การขนส่งและโลจิสติกท์ เป็นต้น

รางวัลรวมมูลค่า 90,000 บาท สำหรับต้นแบบ Application (web/mobile) ยอดเยี่ยม 3 อันดับแรก
และได้รับสิทธิ์แสดงผลงานที่งาน International Open Data Day เดือนกุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดการรับสมัคร

รวมทีมนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น, UI/UX, makers 3-5 คน
นำเสนอผลงานในรูปแบบ Minimum Viable Product (MVP) Demo
ทีมงานงานจะคัดเลือกใบสมัครที่สมบูรณ์ให้เหลือ 6 ทีม ที่จะเข้าร่วมการ Hackathon
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 5 ตุลาคม!! ประกาศผลผู้เข้าร่วม Hackathon วันที่ 6 ตุลาคม!! เวลา 18:00 น. ทาง Facebook : Open Data Thailand และเว็บไซต์ data.go.th