พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบ real-time ของกรมควบคุมมลพิษ ในลุ่มน้ำท่าจีน

ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบ real-time
ของกรมควบคุมมลพิษ ในลุ่มน้ำท่าจีน  ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
 
  • เดิมบางนางบวช
  • นครชัยศรี

        ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้

  • ข้อมูลหมายเลขสถานี (locationid)
  • ข้อมูลวันที่-เวลา (thaidate)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) (value2) หน่วย มิลลิกรัมต่อลิตร
  • ผลการตรวจวัดค่าความนำไฟฟ้า (EC) (value3) หน่วย ไมโครซีเมนต์
  • ผลการตรวจวัดอุณหภูมิน้ำ (Temp) (value4) หน่วย องศาเซลเซียส
  • ผลการตรวจวัดความขุ่น (Terbid) (value5) หน่วย NTU
  • สถานการณ์คุณภาพน้ำ (statenote)

#ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบ real-time

แหล่งข้อมูล

Nakhonchaisri.csv DoemBang.xml
DoemBang.csv Nakhonchaisri.xml

Metadata Source


คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล
6e013d65-0643-477e-9640-f4a12e3007c9
วันเพิ่มข้อมูล:
29 ตุลาคม 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์:
Thailand
หมวดหมู่:
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้ติดต่อ:
ส่วนแหล่งน้ำจืด สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
อีเมลผู้ติดต่อ:
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล:
Public
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล:
-
ความถี่ในการปรับปรุง:
Not updated(historical only)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:
25 ธันวาคม 2560