เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ชุดข้อมูลการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐทั่วประเทศ

Government Information Network (GIN) เป็นเครือข่ายที่บูรณาการเครือข่ายภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการติดตั้งเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยชุดข้อมูลนี้ จะเป็นข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้รับการติดตั้งเครือข่าย GIN เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการทั้งการบริหารงานภายในส่วนราชการ และ บริการประชาชน


#GIN


คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล
ae3c5ea4-041e-40f8-84b5-e41c8462f876
วันเพิ่มข้อมูล:
5 กันยายน 2557
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์:
Thailand
หมวดหมู่:
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ป้ายกำกับ:
GIN
ชื่อผู้ติดต่อ:
เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN
อีเมลผู้ติดต่อ:
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล:
Public
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล:
-
ความถี่ในการปรับปรุง:
Not updated(historical only)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:
11 มกราคม 2561