สาธารณสุข

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาล ปี 51-57_CutName_Songkran_Edit

ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2551 - 2557 จำแนกตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ


#อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์


คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล
f33db12e-bfd5-4eec-aa8a-e5b3ff6e1cb1
วันเพิ่มข้อมูล:
12 พฤษภาคม 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์:
Thailand
หมวดหมู่:
สาธารณสุข
ชื่อผู้ติดต่อ:
เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN
อีเมลผู้ติดต่อ:
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล:
Public
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล:
-
ความถี่ในการปรับปรุง:
Not updated(historical only)
ขอบเขตเชิงเวลา:
12 พฤษภาคม 2558 ถึง 12 พฤษภาคม 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:
5 มกราคม 2561